Hoppa över navigering
 • Barn- och utbildningsnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

 • Barn- och utbildningsnämnden ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

 • Barn- och utbildningsnämnden visar på en negativ avvikelse mot budget med 2 417 tkr.

  Utfallet blev som prognostiserats under året. Orsak till ett negativt resultat är bland annat semesterlöneskulden som ökar med 447 tkr. Vikariekostnader som ökar med 3% mot föregående år. Ökningen av vikariekostnader bedöms ha samband med vakanta tjänster samt tillgång till vikarier. Barn- och utbildningsförvaltning hade extra personalkostnader under 2023 för lagstadgad studietid samt lovskola, på grund av omorganisation samt elever med särskilda behov.

  En annan bidragande orsak till en negativ avvikelse var att anpassningen till personalbudget 2023 på Närlundaskolan inte skedde förrän till höstterminen 2023. En viss bidragande orsak till högre personalkostnader är även PO-pålägg som ökade från 39,25% till 44,53% samt ökade lönekostnader på grund av löneöversyn 2023. Dessa två förändringarna ökar personalkostnader för ferielöner och semesterlöneskuld under året 2023.

  Utöver personalkostnader hade barn- och utbildningsförvaltning extra kostnader för licenser, datautrustning, företagshälsovård, reparationer och övriga fastighetskostnader samt omorganisation på total ca 900 tkr.

  Det som påverkat positivt är intäkter på 19 236 tkr som avser beviljade riktade statsbidrag på ca 16 361 tkr inklusive maxtaxa. Utöver statsbidrag har barn- och utbildningsförvaltning erhållit 63 tkr från Migrationsverket, 70 tkr från Försäkringskassan, 653 tkr för lönebidrag samt övriga bidrag på 509 tkr. Förskole- och fritidsavgifter uppvisar positiv avvikelse på 650 tkr på grund av efterdebitering för 2021 samt 550 tkr för året 2023.

  Interkommunala ersättningar uppvisar positiv avvikelse 1 356 tkr. Den största positiva avvikelsen uppstår på verksamheten grundskola på 1 037 tkr och anpassad grundskola på 573 tkr. Förskoleklass och förskola uppvisar negativavvikelse på ca 345 tkr.

  Resultat för de 9 mål som nämnden beslutat om i budget med verksamhetsplan för 2023.

  1.       Sjuktal under 5 % har inte uppnåtts men sjuktalen har minskat från föregående år.

  2.       HME mål 80 har inte uppnåtts utan ligger på 75.

  3.       Effektivitetsindex för förskola - mål 25 % bästa kommunerna har inte uppnåtts

  4.       Effektivitetsindex för skola - mål 25 % bästa kommunerna har inte uppnåtts

  5.       Alla barn ska nå kunskapsmålen minst E, har inte uppnåtts.

  6.       Öka andel som kommer in på yrkesgymnasium har uppnåtts.

  7.       Alla barn ska ha uppnått läsförståelse i åk 2 har inte uppnåtts.

  8.       Digitaliseringen ska öka har delvis uppnåtts.

  9.       Progression i SVA.

  Bilagor

 • Resursfördelning inom barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att resursfördelningen ska vara anpassad till barn och elevers olika behov och förutsättningar. I enlighet med Skollagen (2020:800)  2 kap 8b§ ”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 2 kap 10§ ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. /…/”

  Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om en resursfördelningsmodell för förskola, grundskola f-9 anpassade grundskolan samt fritidshem i september 2022 (22BOU67).  Beslutet innebar också att en utvärdering av resursfördelningsmodellen skulle ske efter första och andra budgetåret samt därefter var tredje budgetår.  Detta är den första utvärderingen och förslag på ändringar utifrån den.

  Förvaltningen i samverkan med förvaltningsekonom samt rektorer har gjort en utvärdering. Den visar på att mindre justeringar behövs genomföras för att modellen ska fungera i verksamheten.

  1. Genomgående i dokumentet, Lagändring från HT 2023 – namn på tidigare särskola numer anpassade grundskolan

  2. Sidan 4 Förskolan 5% istället för 10 % fördelning per barn av genomsnittet fördelas som generell stödfördelning. (medlen räcker inte till mer när grundfördelningen är fördelad).

  3. Sidan 5. Ändring utifrån behov i timplan.

  Åldersindelning

  Grupp

  ÅA

  ÅA/elev

  F-klass

  20

  0,98

  0,049

  Åk 1-3

  20

  0,98

  0,049

  Åk 4-6

  22

  1,33

  0,060

  Åk 7-9

  25

  1,89

  0,075

  4. Sidan 6. Småenhetstillägg med syfte att säkerställa grundbemanningen på de minsta enheterna. Manuell justering minst 4 åa för åk F-3. Samt begränsning i lokaler för att kunna genomföra lektion i helklass på enskild skola. Rönneshytta

  5. Sidan 6. Småenhetstillägg för fristående fritids 1,5 åa för att klara av bemanning under hela dagen

  6. Sidan 7.  Tillagt kostnader utanför resursfördelningsmodellen, sommaröppet fritids, lagändring lovskola, speciallärare som är en politisk satsning på vissa åk. 

  Bilagor

 • Den totala sjukfrånvaron har minskat. Dock har sjukfrånvaro över 60 dagar ökat något. Kvinnors totala sjukfrånvaro har minskat medan männens har ökat. Männens sjukfrånvaro över 60 dagar har minskat något. Sjukfrånvaro > 60 dagar ligger betydligt högre för personer 50 år och äldre.
  Närlundaskolan, Sjöängskolan, Södra skolområdet har låga totalsjukskrivningstal under 2023, under 5 %. Där Sjöängskolan ligger på ungefär samma nivå som föregående år medan Närlundaskolan har sänkt sjukskrivningstalen, södra området har höjt sjukskrivningstalen något. Anpassade grundskolan har sänkt sjuktalen något men ligger fortsatt på en hög nivå. Förskolan ligger också på högre sjuktal på ungefär samma som föregående år. Norra området har 2023 högre sjuktal än 2022. Kontakter med HR finns i de fall som krävs. 

  Antal arbetsskador ligger på samma nivå 2023 som 2022. Antal anmälda tillbuden ligger på ungefär samma nivå som 2022 39 tillbud mot 33 tillbud 2023. 

  För året 2023 var den kalkylerade kostnaden för sjukskrivningar 5 994 tkr vilket var något högre än 2022 då kostnaden låg på 5 277 tkr.

  Den kalkylerade kostnaden visar att en god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer inte bara ur ett mänskligt/ medarbetarperspektiv utan också ur ett ekonomiskt perspektiv.

  Bilagor

 • Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av granskning en viss period. Valet av granskningsområdet ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. Under 2023 har nämnden beslutat om nedan områden för internkontroll. Områdena följs av resultat från uppföljning delår.  I kontrollrapporterna går att läsa mer om uppföljningen.

  • Kompetensförsörjning – visar vissa brister vad gäller HR-stöd till chefer. Förvaltningen har undersökt utbud av digitala system för att lättare kunna ta fram behörigheter. Arbetet är ännu inte klart.
  • Rättssäker ärendehantering –visar vissa brister i rapportering av delegationsbeslut - området finns med i 2024 års plan.         
  • Statsbidrag –visar inga brister.                                  
  • Informationssäkerhet – inga brister                           
  • Kommunikation - visar vissa brister, kanalstrategi ej klar- finns med i 2024 års plan.

  Bilagor

 • En delegationsordning är en lista över vilka som har rätt att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegationsordningen visar också vilka ärenden delegaten får fatta beslut om samt vilka lagrum eller riktlinjer ärendena berör. När ett beslut fattas på delegation ska detta meddelas till nämnd via E-tjänst på Askersunds kommuns hemsida.

  Då det krävdes omfattande förändringar av befintlig delegationsordning fattades det på arbetsutskottet beslut om att en helt ny delegationsordning skulle tas fram.

  Bilagor

 •   8

  Diskussion inför kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget 2024

 • Skolchef Eva Gustavsson ges möjlighet att informera barn- och utbildningsnämnden.

 • Ordförande anmäler fattat ordförandebeslut avseende sammanträdesarvode.

 • Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut.

 • Meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde redovisas och läggs till handlingarna.

 •   13

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.